Skip to collection list Skip to video grid
Skip to collection list Skip to video grid

最新新聞

20180717 許秀年丈夫肝癌離世 現身說法宣導肝病防治

肝臟沒有痛感神經,因此如果症狀出現,大部分都已經相當嚴重。因此肝病防治學術基金會,特別要在七月二十一號,前往屏東縣霧台,三地門,和車城鄉展開免費的篩檢活動,盼望找出潛在的肝病患者。