Skip to collection list Skip to video grid
Skip to collection list Skip to video grid

最新新聞

20180726 地藏菩薩利生金印 結緣品新藝術

您是否收到許多佛教結緣品卻不知如何利用處理,從事佛教藝術的作者,結合地藏菩薩的利生金印,設計出獨特又神聖的圖騰,讓民眾願意收藏,甚至當成居家擺飾。