Skip to collection list Skip to video grid
Skip to collection list Skip to video grid

最新新聞

20180801 梁丹丰個人繪畫特展 畫中傳遞生命熱情

國寶級畫家梁丹丰,最愛藉由寫生和自助旅遊來作畫,她全台走透透,用畫筆留下台灣許多美景與人文風情,現在更不藏私,把一萬四千多幅個人畫作,永久捐贈給國家圖書館,要透過展覽,與更多人分享。