Skip to collection list Skip to video grid
Skip to collection list Skip to video grid

最新新聞

20180801 部落文化融入教堂設計 影像保留聖殿之美

魯凱族神父杜勇雄參與設計許多教堂,展現建築的神聖及獨特的原鄉風情,屏東美術館特別以影像紀錄展出杜神父的作品,讓民眾領略信仰信仰與文化共融的美學。