Skip to collection list Skip to video grid
Skip to collection list Skip to video grid

最新新聞

20180910 狗狗畫作在動物之家展出 讓毛小孩被看見

為提升民眾「認養不棄養」的觀念,台北市動物之家邀請狗狗畫家張富美,將部分畫作移至動物之家展出,希望藉由畫展吸引更多的人來動物之家參觀,讓毛小孩有更多被看見的機會。