Skip to collection list Skip to video grid
Skip to collection list Skip to video grid

最新新聞

20181008 世界會員代表大會 歡迎晚宴有聲有色

世界會員代表大會歷經開幕與專題報告後,晚上安排輕鬆的歡迎晚宴,由佛光山各單位帶來歌舞演唱。隨後主題演說「信仰與傳承」心保和尚談佛教未來發展,以及佛光人的使命。