Skip to collection list Skip to video grid
Skip to collection list Skip to video grid

最新新聞

20180108 勵馨募款陷危機 藝人群起號召力挺

因為景氣不好的緣故,有不少的社福團體,都面臨財務上的困難,長期關懷受暴女的勵馨基金會,有相當的困境。不少藝人都跳出來力挺,希望能用行動力號召社會,持續關懷弱勢。